Algemene voorwaarden

1. Definities

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

Leasebak.nl: is een lease intermediair, onderdeel van Wisemind B.V. en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67095437.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leasebak.nl een leaseovereenkomst heeft afgesloten.

Opdrachtgever: rechtspersonen/leasemaatschappijen waarmee Leasebak.nl een partnerovereenkomst heeft afgesloten voor het verrichten van diensten.

Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Leasebak.nl en de opdrachtgever.

Partij(en): Partij(en) bij de te sluiten overeenkomst.

Website: www.leasebak.nl en alle overige websites die onder de naam van Leasebak.nl geregistreerd staan.

Account: de klantnaam waarmee de opdrachtgever toegang krijgt tot het dasboard van Leasebak.nl.

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Leasebak.nl van de diensten aan of ten behoeve van de opdrachtgever.

Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Leasebak.nl met de opdrachtgever of met de klant zijn overeengekomen.

Indien opdrachtgever in zijn opdracht, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn voor Leasebak.nl alleen bindend indien voor zover deze door Leasebak.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leasebak.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomt, tijdig aan Leasebak.nl worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leasebak.nl zijn verstrekt, heeft Leasebak.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst stil te leggen en / of de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien opdrachtgever wijziging wil laten doorvoeren in het aanbod, dan dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk per mail aan te geven. Na bevestiging van de voorgenomen wijziging(en) verplicht Leasebak.nl zich binnen 48 uur deze wijziging(en) door te voeren.

Leasebak.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leasebak.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Leasebak.nl kenbaar behoorde te zijn.

Leasebak.nl is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. Het ontneemt de opdrachtgever in dat geval niet de plicht om lopende aanvragen niet op te pakken en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien.

3. Verplichtingen

Leasebak.nl zal nimmer gehouden zijn tot enigerlei verplichting, zoals schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Leasebak.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.

4. Geheimhouding

Leasbak.nl en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5. Offertes

Een offerte, aanbieding of (prijs)opgave is voor Leasebak.nl niet bindend en komt per definitie te vervallen na 14 dagen. Aangezien Leasebak.nl een intermediair is, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de genoemde leasetarieven, levertijden en beschikbaarheid van de aanbiedingen.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer en voor zover Leasebak.nl een contract of order schriftelijk aanvaardt of wanneer door Leasebak.nl uitvoering aan een order wordt gegeven; of, in geval van een door Leasebak.nl gedane schriftelijke offerte, zodra de acceptatie van de offerte door de klant Leasebak.nl heeft bereikt.

Zowel deze acceptatie als een order of getekend contract van de klant brengen met zich mede dat de klant bekend is- en zich verenigt met deze algemene voorwaarden en – voor zover nodig – afstand doet van enige toepasselijke verklaring van eigen (inkoop)-voorwaarden.

Mondelinge afspraken binden Leasebak.nl pas nadat deze schriftelijk door de opdrachtgever zijn bevestigd.

6. Communicatie

De door Leasebak.nl ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie / gespreksvoering geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

7. Contractduur; uitvoeringstermijn

De leaseovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en de contractduur hiervan wordt weergegeven op de leaseovereenkomst tussen klant en leasemaatschappij.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Leasebak.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

10. Prijzen en tarieven

Alle door Leasebak.nl vermelde prijzen en tarieven op de website gelden in euro’s en zijn exclusief 21% omzetbelasting (BTW) voor de zakelijke lease aanbiedingen en inclusief 21% omzetbelasting (BTW) voor de private lease aanbiedingen.

Leasebak.nl is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven op de website aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan direct na de aankondiging daarvan in.

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Leasebak.nl zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

11. Gemaakte kosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

12. Betalingsverplichtingen klant

Klant stemt bij ondertekening van leaseovereenkomst tevens met de gestelde betalingsvoorwaarden van de leasemaatschappij in.

leaseLeasebak.nl is geenszins verantwoordelijk voor het eventuele verzuim en de bijbehorende gevolgen van de betalingsverplichtingen tussen klant en leasemaatschappij.

13. Betalingsverplichtingen opdrachtgever

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is deze aansprakelijk voor de door Leasebak.nl geleden schade zoals winstderving en de kosten van een ingebrekestelling.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim; de opdrachtgever, is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 14% over het totaalbedrag. Tevens worden er aanmaningskosten á €40,- per factuur in rekening gebracht na het verstrijken van de 30 dagen.

Hoofdsom Hoogte incassokosten
Over de eerste €2500,- 15% (minimaal €40)
Over de volgende €2500,- 10%
Over de volgende €5000,- 5%
Over de volgende €190.000,- 1%
Over het meerdere 0,5% (max. Totaal €6775)

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Indien de opdrachtgever van mening is dat een factuur onjuist is, kan de klant zijn bezwaren uiterlijk binnen één week na de factuurdatum aan Leasebak.nl schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Leasebak.nl een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de opdrachtgever aanvaard.

Indien Klant de betalingsverplichting niet nakomt na acht weken van de factuurdatum zijn wij gerechtigd om verdere afhandelingen via het rechtssysteem af te dwingen. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, met een minimum van € 65,- EURO en vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.

14. Promotie

Leasebak.nl is te allen tijde gerechtigd de aanbiedingen van opdrachtgever ook via andere kanalen (waaronder o.a. wordt verstaan: websites van derden, affiliate programma’s, social media, reclameborden, flyers etc.) te promoten.

15. Overmacht

In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt verstaan (stroom)storingen, internet uitval, migratie, telecommunicatie-infrastructuur problemen, stremming in het vervoer, bedrijfsstoornissen en staking zullen de uitgevoerde c.q. uitvoerbare diensten opgeschort worden dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan twee maanden duurt, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16. Afspraken

Opdrachtnemers die samenwerken met Leasebak.nl dienen zich te houden aan de vooraf overeengekomen overeenkomst. Indien opdrachtnemer zich niet aan de afgesproken deadline houdt dan wordt opdrachtnemer gesommeerd en verplicht een schadevergoeding te betalen voor elke dag dat de afspraak niet wordt nagekomen.

17. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Leasebak.nl en de website bezoeker en/of klant is het Nederlands recht van toepassing.

18. Contact

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen, klachten of opmerkingen hebben. Neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Hoe kunnen we je helpen?